آدماي نامرد

مراسم غدير تمام شده بود و همه راهي شهرهاي خود شده بودند.پيامبر –صلي الله عليه و آله-به قله كوه رسيده بودند و در حال پايين آمدن از سرازيري،بنا به وحي الهي،شتر خود را از حركت نگه داشتند تا ظرفهاي بزرگ پر از شن و ماسه و سنگ با او بر خورد نكنند.حذيفه و عمار نيز با پيامبر بودند.اگر اين اتفاق مي افتاد شتر رم ميكرد و....
چند برق آسماني كافي بود تا همه چيز معلوم شود.مثل برق آسمان در شبها بهاري كه همه جا را روشن ميكند. چهره همه آنان كه ميخواستند پيامبر را در كوه"هرشي"به قتل برسانند مشخص شد.
آقايان شماره يك، دو و سه به همراه معاويه، عمروعاص، طلحه، سعدبن ابي وقاص، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبيده جراح، ابوموسي اشعري(حماسه ساز صفين) ابوهريره،مغيرة بن شعبه، معاذبن جبل، سالم مولي.
اينها بودند كه،در آن لحظات روشن شدن آسمان ديده شدند.


غدير