كوتاه و گويا(1)

اگر گفتيم "فقط خدا" و منظور اين بود كه غير خدا را ملاك ارزش،انديشه و رفتار خود قرار ندهيم و هر آن چه خدا امر مي كند بپذيريم،بسيار پسنديده است.اما اگر گفتيم"فقط خدا" ودر متن اين پيام به دنبال تعيين تكليف براي خدا – آن طور كه ما دوست داريم - باشيم،دقيقا ضد خدا عمل كرده ايم،صراط مستقيم را گم كرده و براي عاقبت كارمان جهنم را رقم زده ايم.
خدا در قرآن بسيار و بسيار مخاطب خويش - يعني انسان - را به غير خودش خوانده است.مثلا فرموده:"اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولوالامر منكم"يعني خدا و رسول و اولوالامر را اطاعت كنيد.
كساني كه مي گويند"فقط خدا"و به واقع مي خواهند فقط اطاعت امر خدا را كنند،بايد بدانند كه مسير اطاعت در باورداشت و عمل به فرمان الاهي است،ولو آن كه دعوت خدا به اطاعت از غير خودش باشد.

فقط خدا