فصل ديگر

هنوز حرف براي گفتن باقي بود، خيلي چيزهابود كه آخرين پيامبر ميبايست ميگفت و ديگران كه ميبايست بشنوند، من نميگويم تو خود بيا و با من اين فصل ديگر را بخوان:

هان مردمان! در قرآن انديشه كنيد و ژرفاي آيات آن را دريابيد و بر محكماتش نظر كنيد و از متشابهات آن پيروي ننماييد.به خداوند سوگند كه باطن ها و تفسير آن را روشن نمي كند، مگر همين كه دست و بازوي او را گرفته و بالا آورده ام و اعلام مي دارم كه: هر آن كس كه من سرپرست اويم، اين علي سرپرست اوست و او علي، فرزند ابي طالب، برادر و وصّي من است. ولايت و سرپرستي او حكمي از سوي خداست كه بر من فرو فرستاده است.

قطره اي بود از باران غدير

راستي دوست من، كه همراه خواندنم شدي، هيچ دانستي كه چقدر حرفهاي مسلماني امروزيان با پيامبراسلام(صلي الله عليه و آله) تفاوت ميكند.
اينها يا خود قرآن را تفسير ميكنند و يا ميگويند قرآن به تنهايي كافي است حال آنكه، آن پيامبر رحمت در مورد تفسير كتاب چنان ميگفت كه با هم خوانديم.

از سخنان آن روز،ميخواهي بيش بداني؟(اگر خواستي كليك كن

غدير