در مورد آنان ميخواهي بيش بداني؟

آه از اين دشمني، فغان از اين نفاق، داد و بيداد از اين ولوله ي ظلم كه فراخناي تاريخ را به درد خود كشيده است.آه و فغان و داد و بيداد از آن ظالمان، آنانكه كه در صحراي جحفه هم نامشان پيچيد:

هان مردمان! به زودي پس از من پيشواياني خواهند آمد و شما را به آتش خواهند خواند. آنان در روز رستاخيز تنها و بي ياور خواهند بود
آگاه باشيد كه خداوند و من از آنان بيزاريم.
هان مردمان! حتما آنان و ياوران و پيروان و تابعانشان در پست ترين جايگاه آتش خواهند بود، چه جايگاه بدي است منزل متكبران.

زنهاري بود، از هشدارهاي غدير

اينان چه كساني اندكه رسول مهر(صلي الله عليه و آله) بر ميفروزد و در حالي كه غدير را به پا داشته است،از آنان نيز سخن ميراند؟او به نيكويي،سخن از جانشين خويش را به ميان آورده بود اما در همان حال حرف از ديگراني هم گفت،آنان كه بودند؟(بازهم در مورد آنان، كليك كن، لطفاً)

/>

غدير