يكي از اعضاي خانواده‌ات كور است

ماجراي خالقيت و شفا دادن و مرده زنده كردن و.... را خواندي؟اگر جواب مثبت است ادامه را بخوان، اگر هم نه كليك كن، تا اول مقدمه را بخواني.

/>

فرض كن 2000 سال پيش در منطقه شامات، زندگي مي‌كنيم.پيامبر بزرگوار حضرت عيسي مسيح –كه سلام خداوند بر او باد- را نيز درك مي‌كنيم.مي‌شنويم كه ايشان كور را شفا مي‌دهند، مرده را زنده مي‌كنند و از گل پرنده اي خلق مي‌كنند به اذن خدا.
بازهم توسن خيال را جلوتر ببر و فرض كن يكي از عزيزترين اعضاي خانوانده ات كور مادر زاد است و مي‎خواهي او را به نزد حضرت عيسي عليه السلام ببري.

به نزدشان ميروي... به ادب سلام مي‌دهي....پيامبر خداست...سلامت را پاسخ مي‌دهند...خواسته‌ات را چگونه مطرح مي‌كني؟

مي‌گويي اي پيامبر بزرگ، از خدا بخواهيد كه فلاني را شفا دهد؟
يا مي‌گويي: به اذن الله چنين كنيد و او را شفا دهيد؟
يا اين را هم مي‌تواني بگويي:
اي پيامبر خدا، بوسيله‌ي آنچه خدا به شماموهبت كرده، بيمارم را شفا بدهيد

آيا جمله آخر شرك بود؟خطا بود؟آيا اگر كسي چنين سخني گفت، مي‌توان به جرم كفر، حكم قتلش را صادر كند؟
بيشتر بيانديش و بدان كه ما نيز با امام رضاي خود از نوع جمله سوم به راحتي سخن ميرانيم،به راحتي....

(اگر دوست داشتي كليك كن)

فطرت