بودن يا نبودن، مسيله اين است(4)

اين مجموعه امكان يا عدم امكان برخي گزاره ها را بررسي ميكند.

يكي از نقاط مهم در بررسي مسيله الوهيت حق متعال اين است كه: آيا خداوند امور را خودش انجام مي دهد يا به اسباب و وسايل چنين و چنان مي كند؟
اسباب و وسايل چيست و چگونه است؟آيا انسان مي تواند از جمله ي اين وسايل باشد يا خير؟
آيا آدمي ميتواند واسطه خير شود؟
قرآن را ببين، سوره مباركه انفال را بياور و آيه 62را بخوان.

ُوَ الَّذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنينَ
او همان كسي است كه تو را، با ياري خود و (بوسيله)مؤمنان، تقويت كرد

آنقدر آيه واضح و روشن در مورد واسطه قرار دادن مومنين جهت ياري پيامبر(صلي الله عليه و آله) توضيح ميدهد كه سخن گفتن بيش از اين ناخوشايند است.

ياري خدا رسول را، با وسيله