فتواي اشتباه شيخ مفيد و عنايت غيبي امام عصر(عج)

شخصي روستايي خدمت شيخ رسيد و سؤال كرد: «زني حامله فوت كرده و حملش زنده است؛ آيا بايد شكم اين زن را پاره كرده و طفل را بيرون بياوريم و يا اين كه با آن حمل، او را دفن كنيم»؟ شيخ پاسخ داد: «با همان حمل او را دفن كنيد»!

آن مرد برگشت. در ميان راه ديد سواري از پشت سر مي‏تازد و مي‏آيد، چون نزديك رسيد، گفت: «اي مرد، شيخ فرموده است كه شكم آن زن را پاره كرده و طفل را بيرون آورده و زن را دفن كنيد». آن مرد چنين كرد.

پس از چندي ماجرا را براي شيخ نقل كردند. شيخ فرمود: «من كسي را نفرستادم و معلوم است كه آن شخص صاحب الامر (عج) بوده است. حالا كه در احكام شرعيه خطا مي‏كنم، همان بهتر كه ديگر فتوا ندهم». لذا به خانه رفت و در خانه را بست و بيرون نيامد و پاسخ مراجعين را نمي‏داد.

تا اينكه از سوي حضرت ولي عصر(عج) توقيعي (نامه‏اي) براي شيخ بيرون آمد با اين مضمون كه: «وظيفه‏ي شماست كه فتوا بدهيد و وظيفه‏ي ماست كه شما را حمايت كرده و نگذاريم كه در خطا بيافتيد». پس از اين دستور، شيخ بار ديگر بر مسند فتوا نشست.

نقل شده است كه در مدت 30 سال، 30 توقيع از ناحيه مقدس امام عصر(عج) براي شيخ مفيد صادر شد و در عنوان توقيع نوشته بود: «للاخ الاعز السديد الشيخ المفيد» يعني «براي برادر گرامي و استوار، شيخ مفيد».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: داستان‏هايي از زندگي علماء، تأليف محمدتقي صرفي، دفتر نشر برگزيده قم. (با اندك تصرف و ويرايش)