ميرزا جواد تبريزي (ره)

فقيه مقدس، ميرزاي تبريزي(قدس سره) مقيد بودند كه دستمال سياهي را كه مخصوص گريه بر اهل بيت(عليهم السلام) بود، در روضه ها با خود حمل كنند و به ندرت اين كار را فراموش مي كردند. گاهي اتفاق مي افتاد كه مرحوم ميرزا(قدس سره)بدون برنامه ريزي قبلي در مجلس روضه شركت مي كردند و به همين سبب دستمال همراهشان نبود، وليكن ايشان در مجالسي كه خبر داشتند روضه برگزار خواهد شد، دو دستمال حمل مي كردند: يكي سياه كه مخصوص گريه بر مصايب اهل بيت(عليهم السلام) بود و اشك هاي خود را با آن پارچه مخصوص سياه پاك مي كردند و ديگري دستمال سفيدي بود كه مخصوص پاك كردن بيني و دهان مباركشان بود. ايشان مقيد بودند كه اشك خود را با آن دستمال سياه پاك كنند و هميشه مي فرمودند: «من اين دستمال ها را براي قبرم مي خواهم و وصيت كرده ام كه دستمال ها را در قبر من جاي دهند تا اماني باشد براي قبر و قيامت». به حمد الله فرزندان مرحوم ميرزا(قدس سره)موفق شدند كه دو دستمال سياه را يكي در دست مبارك و ديگري را بر روي سينه ايشان جاي دهند و مرحوم ميرزا(قدس سره) با اين كار خود، به ديگران درس دادند كه با تمسّك بر اين روش، خود را از عذاب قبر در امان دارند و گريه هاي خود را در دستمالي خاص خشك كنند كه فرياد رسي باشد در قبر و قيامت و راه گشايي باشد در محشر و اين دستمال ها گواهي باشد بر ابراز ارادت ميرزا(قدس سره) به اهل بيت(عليهم السلام)، هنيياً له عاش سعيداً و مات سعيداً.

برگرفته از كتاب نصايح استاد الفقهاء و المجتهدين ميرزا جواد تبريزي (قدس سره)

شيعه نيوز