برخي از ويژگيهاي حضرت علي عليه السلام در قسمتي از بيانات سليم بن قيس

- سليم‏بن قيس گويد: در يكي از سالها دومي همه كارگزارانش را به دادن نصف اموالشان جريمه كرد جز قنفذ (به خاطر خوش‏خدمتي كه به وي كرد). روزي من به گروهي كه در مسجد حلقه‏زده بودند رسيدم كه همه هاشمي بودند جز چند تن: سلمان، ابوذر، مقداد، محمدبن ابي‏بكر، عمربن ابي‏سلمه و قيس‏بن سعدبن عباده. عباس به علي عليه السلام گفت: فكر مي‏كني چرا دومي قنفذ را مانند ساير كارگزارانش جريمه نكرد؟ علي عليه السلام نخست به اطراف نگريست، آن‏گاه ديدگانش پر از اشك شد و گفت: ما به خدا شكايت مي‏بريم... و زهرا از دنيا رفت در حالي كه هنوز اثر تازيانه قنفذ مانند بازوبند بر بازوي حضرتش بود.(كتاب سليم / 91. پدر و مادرم فداي آن آقايي كه در شرايطي قرار داشت كه بايد براي سخن گفتن ملاحظه كند و به اطراف بنگرد تا بيگانه‏اي نباشد. و اين بارزترين نشانه مظلوميت و استضعاف است.)
- سليم‏بن قيس گويد: ريسماني به گردن حضرتش انداختند و فاطمه - عليها السلام - بر در خانه مانع بردن او شد،...و در اثر اين دفاع تازيانه بر بازويش زدند كه هنگام مرگ سياهي آن مانند بازوبند بر بازوي حضرتش نمودار بود؛ آن‏گاه علي عليه السلام را كشان كشان براي بيعت به مسجد بردند.(كتاب سليم‏بن قيس هلالي / 84.)

سايت فطرت