هان ای مدعی!
تو اگر دینت، دین علی بود که ظلم نمی‎کردی! نامردی نمی‎کردی! زیر و رو نمی‎کشیدی!
تو اگر دینت، دین علی بود، که با دشمنان علی نمی‎پلکیدی و با آنها همپیاله نمی‎شدی!
تو اگر دینت، دین علی بود، آنقدر دروغ نمی‎بافتی و حیله نمی‎ساختی و نیرنگ نمی‎کردی و بازی درنمی‎آوردی!
تو اگر دینت، دین علی بود، وظیفه‎‎ی انجام نداده‎ات را با لفاظی و حرافی و صدا در گلو انداختن، توجیه نمی‎کردی!
 تو اگر دینت، دین علی بود، که اینقدر خرده شیشه نداشتی و ظاهرت را جور دیگری آشکار نمی‎کردی و خلق خدا را فریب نمی‎دادی!
تو اگر دینت، دین علی بود...
و این حرف‎هایی است که همه ما مدعیان، باید هماره با خود تکرار کنیم...تحریریه سایت فطرت