درمان با قرآن و روايات معصومين (عليهم السلام)

شايد در ذهن بعضي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا شفا طلبيدن از قرآن و دعا جايز است و مي توان براي دردها به آن تمسك جست؟

خداوند تعالي در قرآن مي فرمايند: ما آنچه از قرآن فرستاديم شفا و رحمت الهي براي مومنين است (اسراء آيه 82)

با توجه به آيات و روايات ذكر شده شفا جستن از آياتي و دعاهايي كه از اهل بيت (عليه السلام) وارد شده هيچ اشكالي ندارد ولي بايد زمينه را كه توجه به لقمه حلال، پاك ساختن باطن و ذكر و فكر از وسوسه هاي شيطاني است براي تاثيرگذاري اين دعاها آماده كرد.

تاثير گفتن بسم الله

عبدالله بن يحيي كه از دوستان اميرمومنان علي (عليه السلام) بود به خدمتش آمد و بدون گفتن بسم الله بر تختي كه در آنجا بود نشست، ناگهان بدن وي منحرف شد و بر زمين افتاد و سرش شكست علي (عليه السلام) دست بر سر او كشيد و زخم او التيام يافت بعد فرمود: آيا نمي داني كه پيامبر (صلي الله عليه و آله) از سوي خدا براي من حديثي نقل كرد كه هر كار بدون نام خدا شروع شود بي سرانجام مي ماند.

گفتم: پدر و مادرم به فدايت باد مي دانم و بعد از اين ترك نمي كنم امام علي (عليه السلام) فرمود: در اين حال بهره مند و سعادتمند خواهي شد.

امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: بسياري اتفاق مي افتد كه بعضي از شيعيان ما بسم الله را در آغاز كارشان ترك مي گويند و خداوند آنها را با ناراحتي مواجه مي سازد تا بيدار شوند و ضمنا اين خطا از نامه ي اعمالشان شسته شود.

فضايل و خواص سوره مباركه فاتحة الكتاب
اين سوره مباركه به جهت رفعت و شرافتش تقريباً بيست و اندي اسم دارد ما تنها به چند نام مشهور آن اكتفا مي كنيم.

يكي از آنها به نام حمد است كه به مناسبت حمد و ستايشي است كه در اين سوره از پروردگار يكتا خداوند تبارك و تعالي به عمل آمده است.

امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: سوره حمد سوره اي است كه اول آن ستايش و ميانه آن اخلاص و آخر آن نيايش مي باشد.

نام ديگر اين سوره فاتحه است چون قرآن و نماز با آن شروع مي گردد. ديگر نام اين سوره جامع و ام الكتاب و ام القرآن است چون معظم بلكه كل معاني قرآن را شامل است و عرب هر جامعي را ام مي نامند و همچنين به چيزي كه تقدم بر ديگران داشته ام اطلاق مي كند و اين سوره شريفه بر ساير سوره هاي قرآن تقدم دارد.

از ديگر نامهاي شريف اين سوره شفا است زيرا پيامبر (صلي الله عليه و آله) درباره اين سوره مي فرمايند: ام الكتاب شفاء من كل داء. سوره حمد شفاي هر درد و بيماري است.

از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه هر كسي در صبح قبل از آنكه حرف بزند هفت بار سوره مباركه حمد را بخواند هر ناخوشي و مرضي كه دارد برطرف گردد و هرگاه در آن روز ناخوشي و مرضي زايل نگردد در روز ديگر بعد از نماز صبح و قبل از حرف زدن هفتاد مرتبه اين سوره را با اعتقاد كامل بخواند من ضامن شفا او خواهم بود.

پيامبر (صلي الله عليه و آله) مي فرمايند: هر كس سوره حمد را بخواند چنان است كه دو سوم قرآن را خوانده و ثواب آن كسي كه بر همه مومنان تصدق كرده باشد به او داده مي شود و نيز ايشان مي فرمايند: هر كس به صداي قاري اين سوره گوش دهد به اندازه يك سوم ثواب آن به وي داده مي شود.

در خواص اين سوره از پيامبر (صلي الله عليه و آله) نقل است كه هنگام خواب بر پهلو بخوابيد و سوره هاي حمد و توحيد را بخوانيد از همه ي بلايا ايمن خواهيد بود و هر كس در حين ورود به منزل خود سوره هاي حمد و اخلاص را بخواند خداوند فقر و تنگدستي را از او برطرف و خير و ركت بسيار به وي عطا مي كند.

در روايتي امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: هرگاه كه هفتاد مرتبه سوره حمد را بر يك دردي خواندم آن درد تسكين يافت.

از امام محمد باقر (عليه السلام) نقل است اگر سوره حمد را بر ميتي هفتاد مرتبه خوانده شود و آن ميت زنده شود جاي تعجب ندارد.

از پيامبر (صلي الله عليه و آله) نقل است جهت كم شدن تب، اين سوره را چهل بار ظرف آبي بخوانيد و بر روي آدم تب دار فشار دهيد و در جاي ديگر امده است هر كس بعد از عطسه سوره حمد را بخواند آنگاه به كف دست خود بدمد و به صورت خود بمالد از سردرد و چشم درد و آمدن خون بيني در امان خواهد بود.

نقل است شيطان در مدت عمر خود چهار ناله جانكاه كرد: وقتي كه طناب لعنت بر گردنش افتاد و زماني كه از بهشت رانده شد و وقتي كه رسول اكرم (ص) به رسالت مبعوث شد و هنگامي كه سوره حمد نازل شد.

شيعه نيوز