عبادت به جز خدمت خلق نيست؟(2)

داشتيم مي گفتيم:
پسرجان! عبادت من درآوردي نيست كه هرچه دلت خواست، همان كني.
نمي شود كه براي حالي و شعفي شعري بگوييم و همان بشود اساس كار. راستي كه خدا رحم كرد دين ما و دنياي ما دست شعرا نيفتاد.
از اصل مطلب دور نشويم. سخن اين است كه نمي شود گفت عبادت خدا فقط در خدمت خلق است. شايد خدا بخواهد تو را امتحان كند و بگويد:
به تو دستور مي دهم امروز از آب اين دريا ننوشي مثل ياران حضرت طالوت(كليك
و يا اين كه شنبه ها ماهي نگيري (كليك
كجاي اين دو مورد خدمت خلق است؟ اين دو مورد اطاعت امر خداست كه اين اطاعت عبادت است.
اما اگر به خلق خدا خدمت كردي آن هم براي رضاي خدا (و نه كسب شهرت) و در جهت اطاعت امر خدا(و نه اطاعت نفس) اين هم مي شود يكي از مصاديق عبادت.
پس خدمت خلق براي رضاي خدا مي شود يكي از راه هاي عبادت، نه تمام عبادت!

قبلي

فطرت