كلمه ي"فقط"نشانه ي انحصار است. چرا كه مطلب به درد ديگران نمي خورد و از آن سردر نخواهند آورد.

فقط علماي اهل سنت بخوانند(13)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

تنها راوي:
ابوبكر گفت: خودم شنيدم از پيامبر صلي الله عليه و آله كه انبيا از خود ارث نمي گذارند.
اين حديث فقط از ابوبكر نقل شده و نه از ديگران.
ابن ابي الحديد معتزلي شافعي در كتاب"شرح نهج البلاغه"(ج4، ص82) چنين مي نويسد:
"مشهور آن است كه حديث نفي ارث انبيا را به جز شخص ابوبكر كس ديگري روايت نكرده است"

او در چند صفحه بعد مطلب را چنين ادامه مي دهد:
"بيشتر روايات حاكي از آن است كه آن حديث را به جز شخص ابوبكر كس ديگري روايت نكرده است و اين مطلب را گروه بسياري از علماي حديث گفته اند و حتي فقهاي اهل تسنن در استدلال شان در مورد خبر به روايت يك نفر صحابه (عمل به خبر واحد) استناد مي كند."
شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج4،ص85
حتي ابن ابي الحديد در ادامه مي گويد:
"استاد و شيخ ابوعلي نيز بر اين اعتقاد است كه تنها راوي اين حديث ابوبكر است."
سيوطي در كتاب (تاريخ الخلفا) و ابن حجر در كتاب (الصواعق المحرقه) تصريح مي كنند كه:
"تنها صحابه اي كه اين حديث را از قول رسول خدا صلي الله عليه وآله نقل كرده است ابوبكر مي¬باشد"
تاريخ الخلفا، ص68؛ الصواعق المحرقه، ص19
"با اين همه احاديثي در همين زمينه ساختند و نقل آن را به غير از ابوبكر نسبت دادند تا تصور شود چنين رواياتي را آنان نيز از رسول خدا شنيده و نقل كرده¬اند."
شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج4،ص85

فطرت