گمانه زني اما يواشكي

اين گزاره ها را بخوانيد. براي تفصيل مطلب هم به لينك انتهايي مراجعه كنيد.
اين تنها يك گمانه زني است. اما به هر حال حرف‌هايي هستند كه نمي‌توان به اين سادگي از كنارشان گذشت.
فقط اگر به خاطر خواندن اين مطلب انفجار تروريستي رخ داد به ما ربطي ندارد! پس يواشكي بخوانيد.

1-پيامبر(صلي الله عليه و آله) در طول حياتشان نفرمودند كه ابوبكر با من درون غار بوده است.

2-ابوبكر هم در طول حياتش نگفته كه من با پيامبر به غار رفته ام.

3-فرزندان ابوبكر هم نگفته اند كه پدر ما با پيامبر(صلي الله عليه و آله) درون غار رفته است.

4- كفار و مشركين مكه هم به همراهي ابوبكر با پيامبر اعتراف نكرده اند.

5-اصلا هيچ آيه‌اي در قرآن، در شان ابوبكر نازل نشده است.

تفصيل ماجرا در لينك زير آمده است:

http://www.fetrat.com/WFM_Article.aspx?FLD_ID=440

فطرت