ذوالفقار در غلاف

يكي از اموري كه هرگر نمي‌توان به آن خدشه وارد نمود عدم دخالت در پيش‌برد اهداف حكومت است. اميرالمؤمنين عليه السلام ، آن حيدر كرار و آن صفدر قهار و آن شير خداي جبار به يكباره دست از شمشير كشيد و هيچ كمكي به حكومت آن زمان نكرد. آن كسي كه براي شركت در نبردهاي صدر اسلام و براي دفاع از رسول خدا صلي الله عليه و آله و تحت فرمان ايشان شب و روز نمي‌شناخت به يكباره دست از نبرد بشست و حكومت را با پادشاهي‌اش تنها گذاشت. از سوي ديگر در تاريخ نقل شد است كه آن حضرت چندين شب براي گردآوري گروهي رزم‌جو و مبارز در ميان مردم مدينه جست و جو مي‌نمايند و به نوعي اعلام مي‌دارند كه از من چهل مرد جنگي داشتم بر پادشاهي فلاني قيام مي‌كردم و با سرنگوني باطل، حق را در موضع خودش مي‌نشاندم.

منبع:
http://fetrat.com/WFM_Article.aspx?FLD_ID=42