بپا اشتباه نكني

پيش افتاده ها برگردند و جا مانده ها زودتر بيايند......اين فرمان رسول خدا صلي الله عليه و آله بود در راه بازگشت از حج.
آن گرماي طاقت فرسا، آن جمعيت عظيم، آن خطبه طولاني......اينها همه براي اين بود كه بفرمايند: علي بن ابيطالب بعد از من رييس حكومت اسلامي است؟يا اينكه هركس مرا دوست دارد علي را دوست بدارد؟فقط همين؟
نه دوست من، جانشيني، بله، جانشيني عنواني بود كه پيامبر به ايشون نسبت دادند نه حاكم مسلمين و دوست و....
جانشين پيامبر كسي است كه، به علم قرآن مسلط باشد و بتواندآنچه كه پيامبر فرصت نكردند در مورد تفسير و نكات قرآن و احكام و اعتقادات به مردم بگويند، براي آنها بازگو كند.
جانشين بايد ادامه كار تبليغ دين را پيگيري كند.
جانشين بايد وظيفه هدايت و دست گيري را در حالي كه صلاحيت دارد به عهده بگيرد.
جانشين به غير از دريافت وحي تشريعي بايد تمام وظايف پيامبر را به عهده بگيرد.
جانشين بايد......
ضمناً يكي از شيون جانشين، رياست حكومت اسلامي است.
خلاصه از ما گفتن بود، بپا اشتباه نكني.

غدير