اندر تفاوت هاي وهابيت و اهل سنت

علماي اهل سنت، بر خلاف ادعاي فرقه ي تازه شكفته يعني وهابيت درمورد زيارت قبور حكم به كراهت داده اند نه حرمت آن.
(يعني كه اين كار مكروه است، نه حرام)
دركتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» در رابطه با بناي قبور چنين نقل شده است:
"يكره ان يبني علي القبر،بيت او قبة او مدرسة او مسجد او حيطان تحدق به"يعني:مكروه است كه برقبر،اتاق يا قبه،مدرسه مسجد يا ديواري كه آن را احاطه كند ساخته شود
الفقه علي المذاهب الاربعه /عبدالرحمن الجزايري:563/1

فطرت