مكيال المكارم به معناي «معيار سنجش خوبيها» است و نام كتابي است كه به سفارش خود حضرت مهدي (ارواحنا له الفداء) نوشته شده است. در اين كتاب به تفصيل راجع به فوايد دعا براي فرج سخن گفته شده است.

نويسنده ي اين كتاب گرانقدر «سيد محمد تقي موسوي اصفهاني» ماجراي نوشتن مكيال المكارم را چنين تعريف مي كند:
«...تا اين كه كسي را در خواب ديدم كه با قلم و سخن نتوان او را توصيف نمود يعني مولا و حبيب دل شكسته ام و امامي كه در انتظارش هستيم. او را در خواب ديدم كه با بياني روح انگيز چنين فرمود: «اين كتاب را بنويس و عربي هم بنويس و نام او را بگذار: مكيال المكارم في فوايد الدعاء للقايم.» همچون تشنه اي از خواب بيدار و در پي اطاعت امرش شدم...»

او در ادامه تعريف مي كند كه به دليل مشكلات زندگي تا مدتي نمي تواند كتاب را بنويسد تا اينكه در سفر حج مبتلا به وبا مي شود و با خدا عهد مي بندد كه اگر خوب شود كتاب را به اتمام برساند. پس از اتمام سفر و رهايي از بند بيماري كتاب مكيال المكارم را نوشت و به قول خودش اين كتاب: «همچون بهشتي بالا بلند و عالي مرتبه است و ثمراتش در دسترس و نزديك به فهم هيچ سخن بيهوده اي از آن نشنوي در آن چشمه ها (ي علم و معرفت) جاري است.»

و به راستي هيچ كتابي همچون مكيال المكارم شما را با وظايف و حقوق بنده نسبت به امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) آشنا نمي كند. از طرف ديگر الطاف امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) نسبت به بندگان در كتاب به طور مفصل بيان شده است كه باعث مي شود وقتي آن را مي خوانيد احساس كنيد اين كتاب زنده است و نفس مي كشد. احساس مي كنيد برگ برگش آنقدر برايتان مهم است كه مي خواهيد هميشه آن را دسترس داشته باشيد و هر از چند گاهي نگاهي به خطوط نوراني اش بيندازيد.

ترجمه ي اين كتاب در دوجلد منتشر شده است و تعداد بابهاي كتاب مكيال المكارم هشت باب است كه در هر كدام به موضوعي خاص پرداخته شده است:
شناختن امام زمان (عجل الله تعالي فرجه)
اثبات امامت ايشان
قسمتي از حقوق آن حضرت نسبت به ما
لزوم دعاي ما براي امام
نتايج دعا براي فرج
بهترين اوقات دعا
چگونگي دعا براي فرج و
تكاليف منتظران.
اين كتاب از جمله كتب مفيد و ضروري براي هر شيعه محسوب مي شود و خواندن اين كتاب براي تمامي شيعيان منتظر توصيه مي شود.
شيعه نيوز