صداي شيعه: دادگاه استيناف بحرين مجموعه اي متشكل از 6 نفر را كه سن آنها بين 16 تا 20 سال گزارش شده به اتهام تجمع غير قانوني در منطقه الديه به تحمل 2 تا 3 سال حبس محكوم كرد. اين افراد متهم هستند كه در اطراف ساختمان خانه‌هاي جوانان منطقه الديه تجمع نموده و 4 تن از نيروهاي پليس را كه مدت هاست در اين ساختمان مستقر شده و آن را تبديل به پادگاني نظامي نموده اند مورد ضرب و شتم قرار داده اند.اين اولين باري نيست كه دادگاه هاي بحرين در قضيه هايي سياست زده و براي انتقام جويي سياسي نوجوانان بحريني را به دلايل واهي محاكمه و محكوم به تحمل حبسهاي بلند مدت مي نمايد.

آل خليفه همچنين اخيرا شش شهروند بحريني را در كمال مظلوميت به اعدام محكوم كرده است. مقامات آل خليفه مدعي هستند كه اين جوانان بحريني در صدد طراحي برنامه ترور فرمانده نيروهاي مسلح بحرين بوده اند. حال آنكه آنها براي اثبات اين ادعاي واهي تاكنون هيچ سند و مدركي را به افكار عمومي ارايه نكرده اند. اين شش شهروند بحريني همچنين به سلب تابعيت نيز محكوم شده اند.دادگاه نظامي آل خليفه همچنين در احكام جديد خود هفت شهروند بحريني را در همين پرونده به هفت سال زندان محكوم كرد. نكته قابل تأمل اينجاست كه اين دادگاه تابعيت تمامي محكومين اعم از محكومين به اعدام و حبس را لغو كرده است.

در همين ارتباط گفتگويي با شيخ محمد خجسته عضو جمعيت الوفاق بحرين ترتيب داده شده است كه مشروح آن از نظر مي گذرد

*مدت هاست شاهد آن هستيم كه انقلابيون بحريني در دادگاه هاي نظامي رژيم آل خليفه مورد محاكمه قرار مي گيرند. اساسا چه علتي دارد كه آل خليفه به صورت غيرقانوني براي غيرنظاميان دادگاه هاي نظامي برپا مي كند

زماني كهآل خليفه به اين سطح از خشونت غيرقابل توجيه متوسل مي شود اين بدان معناست كه بحراني وجود دارد و اين رژيم از حلاين بحران عاجز است

اساسا برگزاري دادگاه ها اعم از نظامي و غيرنظامي حاكي از آن است كه رژيم آل خليفه با بحران شديدي رو به رو است. زماني كه مي بينيم آل خليفه به اين سطح از خشونت غيرقابل توجيه متوسل مي شود اين بدان معناست كه بحراني وجود دارد و آل خليفه از حل و فصل اين بحران عاجز و ناتوان است.

رژيم آل خليفه در باتلاقي گرفتار شده كه هرچقدر دست و پا مي زند نمي تواند از آن نجات يابد. درست به همين دليل است كه به سياست هايي نظير محاكمه غيرنظاميان در دادگاه هاي نظامي را در قبال انقلابيون در پيش گرفته است. اين سطح از خشونت و افراطي گري در حق بحريني ها به هيچ وجه پذيرفتني نيست.

محاكمه غيرنظاميان در دادگاه هاي نظامي باطل بوده و نقض صريح قوانين بين المللي است. بسياري از كساني كه در دادگاه هاي نظامي محاكمه مي شوند بي گناه هستند. شما به يكي از موارد اخير نگاه كنيد. قاضي دادگاهي كه به اتهام واهي شماري از بحريني ها در طراحي برنامه ترور فرمانده كل نيروهاي مسلح رسيدگي كرد كسي بود كه توسط خودِ اين مقام نظامي منصوب شده بود. حال بايد پرسيد كه چگونه چنين قاضي مي تواند در پرونده مذكور مستقل عمل كند.

در هر صورت اصل محاكمه ها كاملا باطل است. آل خليفه به دنبال مخابره كردن اين پيام به انقلابيون است كه قلع و قمع و سركوب ادامه دارد و مردم بايد به خانه هاي خود بازگردند. اين رژيم گمان مي كند كه مي تواند با توسل به زور مردم را به خانه هاي خود بازگرداند. مردم تصميم خود براي مقابله با اين رژيم را گرفته اند و به خانه هايشان باز نمي گردند.

*رژيم آل خليفه سياست «مرگ يا اعتراف» را در قبال انقلابيون بحريني به كار گرفته است و زندانيان سياسي را تحت شكنجه هاي شديد وادار به اعتراف هايي مي كند كه اساسا حقيقت ندارند. لطفا در اين خصوص توضيح دهيد.

كساني كه در اين اتاق ها قرار مي گيرند همان كساني هستند كه امروز در دادگاه هاي نظامي محاكمه مي شوند

اين مسيله طي ماه هاي اخير بيش از پيش آشكار شده است. آل خليفه اتاق هايي را كه شبيه «اتاق هاي مرگ» است تشكيل داده است. كساني كه در اين اتاق ها قرار مي گيرند همان كسانيهستند كه امروز در دادگاه هاي نظامي محاكمه مي شوند.

كساني كه توسط آل خليفه به اين اتاق ها انتقال داده مي شوند اين پيام را دريافت مي كنند كه راهي جز اعتراف در مقابل خود ندارند وگرنه جنازه آنها از اتاق خارج مي شود. كساني كه از اين اتاق ها نجات يافته اند تأكيد مي كنند كه به دليل شكنجه هاي بسيار شديد مرگ را با چشمان خود ديده اند.

*رژيم آل خليفه اخيرا شماري از شهروندان بحريني را به اعدام محكوم كرده است. هدف اصلي آل خليفه از صدور چنين احكام ظالمانه اي چيست

صدور چنين احكامي به سياستي بازمي گردد كه رژيم آل خليفه طي قريب به هفت سال گذشته اتخاذ كرده است. آل خليفه به دنبال ايجاد موجي از ترس و وحشت در ميان مردم است. اين رژيم مي خواهد به مردم بگويد كه به قلع و قمع خود ادامه خواهد داد. آل خليفه مي خواهد خطاب به مردم بگويد كه تحركات انقلابي آنها بي فايده بوده و در آينده نيز نتيجه نخواهد داشت.

*عربستان سعودي از همان دوره هاي آغازين انقلاب بحرين نقش تخريبي را در اين كشور ايفا كرد. آيا تاكنون اين نقش منفي در تحولات بحرين ادامه دارد يا به نوعي متوقف شده است

آل خليفه بدون رجوع به عربستان و امارات كوچكترين تصميمي را نمي تواند اتخاذ كند

نقش مخرب عربستان سعودي در تحولات بحرين همچنان ادامه دارد. علاوه بر اين امروز ابوظبي نقش بسيار منفي در حمايت از آل خليفه ايفا مي كند. رژيم آل خليفه بدون رجوع به عربستان سعودي و مقامات اماراتي كوچكترين تصميمي را نمي تواند اتخاذ كند.

تمام آنچه كه امروز در بحرين و عليه انقلابيون مي گذرد با موافقت و چراغ سبز رژيم هاي عربستان و امارات صورت مي پذيرد.هر جنايتي كه آل خليفه عليه انقلابيون انجام مي دهد با چراغ سبز رياض و ابوظبي است. امروز آل سعود و آل نهيان مسيول هر قطره خوني هستند كه از مردم بحرين ريخته مي شود.

منبع: مهر

انتهاي پيام

صداي شيعه